Obchodné podmienky

     1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky /VOP/ upravujú práva a povinnosti firmy AUTEX s.r.o., IČO: 36389714, so sídlom Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 11991/L /ďalej len Autex / a kupujúcim pri kúpe tovaru na základe jeho objednávky.

Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich, ktorí si u spoločnosti Autex objednajú tovar.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • podnikateľom sa tiež rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci objednávkou potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument Spôsoby dopravy, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke Autex, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho, alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

      2. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

 

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresu kupujúceho
 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • adresu dodania tovaru
 • telefonický a emailový kontakt
 • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci použije nákupný a objednávkový systém nášho internetového obchodu, ktorý je zverejnený na adrese www.oleje-autex.sk

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po zaregistrovaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku emailom, prípadne aj telefonicky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

 

     3. AKO NAKUPOVAŤ

 

 • Vyberte si tovar
 • Vložte tovar do košíka kliknutím na symbol košíka na pravej strane obrazovky
 • Vyplňte objednávku zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (Vaše meno, adresa, telefón, e-mail, resp. sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ)
 • Odošlite objednávku – po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky

 

      4. OPIS TOVARU A CENA

 

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných kategóriách na adrese http://www.oleje-autex.sk

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere podľa jednotkového množstva a platné sú v momente objednania tovaru. K cene tovaru sa pripočítavajú náklady spojené s prepravou tovaru na miesto určenia podľa tabuľky uvedenej v Dodacích podmienkach. K zmene ceny v už prijatej objednávke nemôže dôjsť.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 

     5. DODACIE PODMIENKY

 

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla nasledujúci pracovný deň, no najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou celkovej ceny tovaru. Prepravné náklady sa pripočítavajú k celkovej hodnote objednávky podľa tabuľky, ktorú nájdete na hlavnej stránke elektronického obchodu v časti Dodacie podmienky.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 7 pracovných dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 7 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 5 pracovných dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

    6. PLATOBNÉ PODMIENKY
 

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti, pri prevzatí tovaru odoslaného na dobierku od kuriéra spoločnosti SDS, SPS, Slovenská pošta, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 100 € - predávajúci má právo  požadovať zálohovú platbu vo výške 50% až 100% kúpnej ceny.
 • predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list. Faktúra slúži zároveň i ako potrebný doklad k uplatneniu reklamácie.
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru spolu s dokladmi o kúpe priamo v mieste veľkoobchodného skladu predávajúceho v obci Háj /viď Kontakty/.
 •  individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi zákazníkmi.

 

     7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že závada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných závad v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu nezhodného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na adresu skladu predávajúcehokde si kupujúci tovar objednal.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

     8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU a ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.

Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru, resp. číslo objednávky.

V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Ak kupujúci vopred uhradil cenu tovaru alebo jej časť, finančné prostriedky mu budú vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonnej lehote 15 dní.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť prevádzkové kvapaliny a ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na autexsro@autexsro.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

     9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o Vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Aktualizáciu vyššie uvedených údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Využívaním internetového obchodu na adrese www.oleje-autex.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.

Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude deaktivovaná. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci doručovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Spracovanie údajov

Spoločnosť Autex spracúva osobné údaje, ktoré od vás dostávame v priebehu našich obchodných vzťahov. Spracúvame aj údaje, ktoré boli legálne prijaté z úverových inštitúcií, adresárov dlžníkov a zdrojov dostupných pre verejnosť (napr. Obchodný register, register združení, iné verejne dostupné registre, médiá).

Osobné údaje zahŕňajú Vaše osobné údaje (meno, adresa, kontaktné údaje atď.), identifikačné údaje (napríklad údaje o totožnosti) a údaje o autentifikácii (napríklad vzorka podpisu). Okrem toho môžu zahŕňať údaje o splnení našich zmluvných záväzkov, informácie o Vašom finančnom stave (napr. údaje o bonite atď.), údaje o reklame a predaji, údaje o dokumentácii, údaje z registrov, obrazové a zvukové údaje, informácie z Vašej elektronickej prevádzky (napr. cookies atď.), vlastné generované výsledky spracúvania, ako aj údaje na splnenie zákonných a regulačných požiadaviek.

Právne základy spracúvania osobných údajov

•        Na plnenie zmluvných záväzkov (článok 6 (1b) GDPR): Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na účely poskytovania zmluvne regulovaných služieb (napríklad dodávka produktov z minerálnych olejov), ako aj všetkých súvisiacich administratívnych činností. Konkrétne podrobnosti na účely spracúvania údajov možno nájsť v príslušných zmluvných dokumentoch, ako aj vo všeobecných podmienkach.

•        Na splnenie zákonných povinností (článok 6 ods. (1c) GDPR): Spracúvanie osobných údajov sa môže uskutočniť za účelom plnenia rôznych právnych záväzkov (napríklad daňových zákonov, colného zákona).

•        Ako súčasť vášho súhlasu (článok 6 ods. 1a GDPR): Ak ste nám dali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, spracúvanie sa uskutoční iba v súlade s účelmi uvedenými vo vyhlásení o súhlase a v dohodnutom rozsahu. Uvedený súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť (napríklad môžete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové a reklamné účely, ak nesúhlasíte s ich spracúvaním v budúcnosti).

•        Za účelom ochrany oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 (f) GDPR): Ak je to potrebné, spracúvanie údajov nad rámec skutočného plnenia zmluvy sa môže uskutočniť v záujme Autex alebo tretej strany s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích strán. Údaje sa spracúvajú na ochranu oprávnených záujmov v nasledujúcich prípadoch:

o     Konzultácie a výmena údajov s úverovými inštitúciami a na identifikáciu rizík úverovej bonity a možnej platobnej neschopnosti;

o     Preskúmanie a optimalizácia procesov analýzy požiadaviek a postupov priameho  prístupu  k zákazníkom;

o     Telefónne záznamy (napr. v prípade sťažností);

o     V kontexte súdneho konania.

Prístup k Vaším údajom

V rámci Autex budú Vaše údaje postúpené orgánom alebo zamestnancom, ktorí ich potrebujú na to, aby splnili svoje zmluvné, zákonné a regulačné povinnosti, ako aj svoje oprávnené záujmy. Navyše, naši sprostredkovatelia údajov dostanú Vaše údaje, ak sú Vaše údaje potrebné na ich vykonanie. Všetci sprostredkovatelia údajov sú zmluvne povinní zaobchádzať s Vašimi údajmi dôverne a spracúvať ich iba ako súčasť poskytovania služieb.

V prípade právnej alebo regulačnej povinnosti môžu byť verejnými orgánmi a inštitúciami, príjemcovia Vašich osobných údajov.

Uchovávanie Vašich dát

Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ je to potrebné, po dobu trvania celého obchodného vzťahu (od začiatku, po vykonanie až po ukončenie zmluvy), ako aj v súlade so zákonnými povinnosťami týkajúcimi sa archivácie dokumentácie, okrem iného, ​​z daňových zákonov a zákonov o účtovníctve.

Okrem toho možno počas doby uchovávania zohľadniť zákonné premlčacie doby, ktoré môžu v určitých prípadoch napríklad podľa Obchodného zákonníka trvať až 10 rokov (všeobecná premlčacia doba je 4 roky).

Práva v súvislosti s ochranou údajov

Máte právo na prístup, opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania uložených údajov, právo na námietku voči spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov v súlade s požiadavkami legislatívy o ochrane údajov. Svoje sťažnosti môžete odoslať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky(https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V rámci obchodného vzťahu musíte poskytnúť osobné informácie potrebné na uzatváranie a vedenie obchodného vzťahu a tiež za účelom plnenia našich zákonných povinností. ,Ak nám neposkytnete tieto údaje, zvyčajne budeme musieť odmietnuť uzavretie alebo plnenie zmluvy, alebo nebudeme schopní plniť existujúcu zmluvu, a preto ju budete musieť ukončiť. Nie ste však povinní vyjadriť svoj súhlas so spracúvaním akýchkoľvek údajov, ktoré nie sú relevantné pre plnenie zmluvy alebo ktoré nie sú vyžadované zákonom a / alebo iným nariadením.

 

Využívanie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 GDPR, aby sme dospeli k rozhodnutiu o zriadení a vedení obchodného vzťahu.

 

     10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.oleje-autex.sk.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 10.05.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.

Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Default text