Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci: AUTEX s. r. o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina

                     IČO: 36389714    DIČ: 2020117396   IČ DPH: SK2020117396

                     zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline dňa 17.01. 2000, odd. Sro,  

                    vložka č. 11991/L

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržanie zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: AUTEX s. r. o., Háj 207, 039 01 Turčianske Teplice

reklamácie vybavuje(meno, funkcia, tel. č.): Mgr. Veronika Šurinová, obchodný riaditeľ, 0903 735 213

  1. K reklamácií je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie:
  1. záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti ihneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie reklamovaný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak závada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

  1. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a pod.

Osoba vybavujúca reklamáciu ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

  1. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ a originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do evidencie reklamácií. V prípade, že sa reklamácií nevyhovelo, alebo nebola vybavená ihneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi riaditeľovi spoločnosti (Kornel Šurin).
  2. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

V Háji, dňa 1.1.2016        

 

                                                                                                     .....................................................